การวางแผน (Planning) VS แผน (Plan)

“ช่วยบอกได้ไหมคะว่าหนูควรไปทางไหน”

“ขึ้นอยู่กับว่าหนูอยากจะไปที่ไหน” เจ้าแมวถาม

“ที่ไหนก็เหมือนกัน”

“ถ้าอย่างนั้นก็ไม่สำคัญหรอกว่าหนูจะไปทางไหน” เจ้าแมวตอบ

“แผน” คือ รายการหรือขั้นตอนที่เราจะต้องทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย (ที่เราอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต)

ดังนั้น “การวางแผน” คือการทำอนาคต ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อที่เราจะได้ทำบางอย่างกับมันตั้งแต่ตอนนี้

ดังนั้น “การวางแผน” (Planning) สำคัญกว่า “แผน” (Plan)

ภาพประกอบจาก SE-ED.com

--

--

who interested in new technology, love to write and share.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store